Notice and Take-down

Notice and Take-down (NTD) Procedure

1. Vrijwillig karakter en afwijking:

 • HOOG beschrijft hierbij de procedure hoe zij op meldingen in het kader van NTD zal handelen. Het betreft verzoeken tot het verwijderen van beeldmateriaal (foto’s) op de website van HOOG (hoog.design), welk beeldmateriaal afkomstig is van adverteerders, architecten, vakmensen en/of derden.
 • HOOG biedt haar NTD procedure op geheel vrijwillige basis aan en behoudt zich het recht voor om af te wijken van deze procedure.

2. Belanghebbende en rechthebbende:

 • HOOG zal de verzoeken tot het verwijderen van het beeldmateriaal op haar website alleen in behandeling nemen, in het geval de verzoeker aantoonbaar belanghebbende en/of rechthebbende is en de verwijdering als doel heeft op te treden tegen het onrechtmatig gebruik van rechten van deze belanghebbende en/of rechthebbende (met name maar niet daartoe beperkt auteurs- en merkrechten).

3. Termijn voor afhandeling:

 • HOOG zal na ontvangst van het verzoek dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst oppakken, en beoordelen of er sprake is (of kan zijn) van het onrechtmatig gebruik van rechten van derden en of naar haar oordeel de verwijdering van het beeldmateriaal (foto’s) gerechtvaardigd is. HOOG kan daartoe de verzoeker om aanvullende informatie c.q. bewijs aangaande de gepretendeerde rechten vragen.

4. Beoordeling van onrechtmatig gebruik:

 • HOOG zal het beeldmateriaal (foto’s) slechts verwijderen indien zij zorgvuldig en naar beste kunnen vaststelt dat het openbaren op haar website van het beeldmateriaal (foto’s) in strijd is met rechten van een belanghebbende en/of rechthebbende. HOOG stelt zich daarbij op het standpunt dat iedere inbreuk op rechten van derden de verwijdering rechtvaardigt, maar kan niet op basis van deze NTD procedure gehouden worden om op te treden tegen het openbaren van het beeldmateriaal (foto’s). Het staat HOOG om haar moverende redenen vrij hiertegen niet op te treden.

5. Vrijwaring van schade:

 • HOOG zal aan een verzoek tot het verwijderen van beeldmateriaal (foto’s) slechts gevolg geven indien de verzoeker HOOG vrijwaart tegen iedere schade (directe en indirecte) die HOOG lijdt als gevolg van het verwijderen van het beeldmateriaal (foto’s). In het geval HOOG het verzoek afwijst, zal zij verzoeker daarvan schriftelijk (per e-mail) berichten.

6. Indienen van een verzoek:

 • Bent u van mening dat beeldmateriaal (foto’s) van de website van HOOG dient te worden verwijderd omdat deze openbaarmaking in strijd is met uw rechten, stuurt u daartoe een verzoek naar: projects@hoog.design.
 • In uw verzoek omschrijft u:
  • Duidelijk om welk beeldmateriaal (foto’s) het gaat.
  • Waarom het openbaren op de website van HOOG van dit beeldmateriaal (foto’s) in strijd is met uw rechten.
  • Voorziet u uw verzoek met bewijs dat u belanghebbende en/of rechthebbende bent van het beeldmateriaal (foto’s) dat u van de website verwijderd wilt zien.