Terms and Conditions

Algemene voorwaarden HOOG

Algemene voorwaarden van HOOG, handelende onder de namen “HOOG.design NL B.V. gevestigd te Helmond aan Aarle-Rixtelseweg 50 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71418695, hierna: “HOOG”, van toepassing op overeenkomsten tussen HOOG en een Afnemer.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1.1.1  Afnemer: een onderneming, ongeacht de rechtsvorm, die actief is op het gebied van luxe woon- en tuininrichtingen en aanverwante producten en diensten aanbiedt in onder andere de Benelux en die de Diensten van HOOG afneemt, en de wederpartij is van HOOG bij de Overeenkomst.
 2. 1.1.2  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van HOOG.
 3. 1.1.3  Content: het via Afnemer te leveren beeld- en geluidsmateriaal, reclame-uitingen (advertenties), foto’s, teksten, logo’s, woord- en beeldmerken, speciale promoties, offertes, een en ander in ruime zin, die bestemd zijn om ten behoeve van Afnemers – maar buiten redactionele verantwoordelijkheid van HOOG – te worden gepubliceerd c.q. geplaatst op de Website en/of op social media (Pinterest, Facebook, instagram).
 4. 1.1.4  Diensten: alle diensten die door HOOG via de Website ter beschikking worden gesteld. Deze diensten bestaan onder meer maar niet daartoe beperkt uit het bieden van een digitaal platform op het gebied van luxe woon- en tuininrichtingen, waarop Afnemers hun producten en/of diensten onder de aandacht kunnen brengen van bezoekers van de Website.
 5. 1.1.5  HOOG: HOOG.design NL B.V, gevestigd te Helmond, geregistreerd in het Handelsregister onder nr. 71418695.
 6. 1.1.6  Partijen: HOOG en Afnemer
 7. 1.1.7  Overeenkomst: de tussen HOOG en Afnemer gesloten overeenkomst metbetrekking tot het leveren door HOOG van Diensten.
 8. 1.1.8  Technische Voorschriften en Aanleverprocedure: de technische vereisten en aanleverprocedure van HOOG voor het aanleveren van Content.
 9. 1.1.9  Website: de website van HOOG, onder meer toegankelijk via www.hoog.design.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. 2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (order)bevestigingen van HOOG en alle met of door HOOG gesloten (verlengde) Overeenkomsten en/of de (wijze van) totstandkoming en/of uitvoering daarvan, met betrekking tot de door HOOG aangeboden Diensten.
 2. 2.2  Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien HOOG zulks schriftelijk vooraf is overeengekomen Afnemer.
page2image2146935200
page2image2146935456
page2image2146935712
 1. 2.3  De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. 2.4  Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van HOOG bestempeld en geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen, alsmede op (verlengde) Overeenkomsten en/of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
 3. 2.5  Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of in de Overeenkomst ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de Overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

3 Wijziging van algemene voorwaarden

 1. 3.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn voor iedere belanghebbende via de website van HOOG (www.hoog.design) in te zien.
 2. 3.2  HOOG is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden één (1) maand na bekendmaking in werking.
 3. 3.3  Een Overeenkomst waarop wijzigingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel van toepassing worden, kan zonder dat dit over en weer tot enige schadevergoeding verplicht door Afnemer worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden binnen zeven (7) werkdagen nadat Afnemer in redelijkheid van de wijzigingen heeft kunnen kennisnemen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien Afnemer de Overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt Afnemer verondersteld de nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden aanvaard te hebben. Mocht de Afnemer opzeggen dan dient Afnemer bij de opzegging opgave te doen van de gronden die in redelijkheid de opzegging in verband met de wijziging(en) (kunnen) rechtvaardigen.
 4. 3.4  Indien HOOG binnen tien (10) werkdagen aan Afnemer een schriftelijke mededeling zendt inhoudende dat naar het oordeel van HOOG de daartoe door Afnemer opgegeven gronden in redelijkheid een opzegging niet rechtvaardigen en/of dat HOOG aan de bezwaren tegemoet wil komen, bestaat vanaf de datum van die mededeling een onderhandelingsplicht. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, blijven gedurende de onderhandelingstermijn van maximaal twee (2) maanden de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden tussen Partijen van kracht.
 5. 3.5  Wijzigingen in tarieven en/of toeslagen daarop, kunnen uitdrukkelijk nimmer gelden als wijzigingen in de zin van lid 2 van dit artikel en kunnen derhalve uitdrukkelijk nimmer grondslag zijn voor opzegging als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
 6. 3.6  Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden met het doel deze in overeenstemming te brengen c.q. te doen zijn met wettelijke en/of andere overheidsvoorschriften en/of richtlijnen en/of regelgeving van een eventuele brancheorganisatie en/of rechterlijke uitspraken waaraan HOOG zich (in redelijkheid) dient te houden,
page3image2147046656

kunnen voor Afnemer geen grondslag zijn voor een opzegging als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. 4.1  De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres binnen drie (3) dagen nadat de Diensten zijn geleverd c.q. de levering is aangevangen, tenzij partijen hierover een andere regeling zijn overeengekomen.
 2. 4.2  De volledige betaling van de factuur dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijnen. HOOG heeft het recht vooruitbetaling en/of andere zekerheidstelling voor de gehele en/of gedeeltelijke betaling van Afnemer.
 3. 4.3  Ingeval van niet tijdige of niet volledige betaling van enig uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde factuur, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Afnemer zonder nadere aanzegging over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand of gedeelte van de maand verschuldigd.
 4. 4.4  Ingeval Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onder andere maar niet daartoe beperkt het volledig en tijdig voldoen aan de betalingsverplichtingen zoals omschreven in dit artikel, is HOOG gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zolang de bedoelde tekortkoming voortduurt en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit laat onverlet dat HOOG schadevergoeding en/of nakoming van Afnemer kan vorderen.
 5. 4.5  Ingeval Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onder andere maar niet daartoe beperkt het volledig en tijdig voldoen aan de betalingsverplichtingen zoals omschreven in dit artikel, dan zijn alle redelijke kosten (inclusief kosten verbonden aan een gerechtelijke incasso) ter voldoening buiten en in rechte, met een minimum van 15% op het openstaande bedrag, voor rekening van Afnemer.

5. Offertes, looptijd en beëindiging

 1. 5.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aanbiedingen/offertes van HOOG geheel vrijblijvend en hebben zij een maximale geldigheidsduur van veertien (14) dagen nadat zij door HOOG zijn gedaan c.q. zijn uitgebracht.
 2. 5.2  Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan HOOG verstrekte gegevens/mededelingen in verband met deze Overeenkomst, waarop HOOG eventuele aanbiedingen/offertes baseert. Afnemer vrijwaart HOOG dan ook voor de gevolgen van misverstanden in de uitvoering van de Overeenkomst die hun oorzaak vinden in het niet juist en/of onvolledig verstrekken van gegevens en/of doen van mededelingen aan HOOG.
 3. 5.3  De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de Afnemer mondeling dan wel schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan HOOG heeft bevestigd dat zij gebruik wenst te maken van de Diensten en instemt met de daartoe met HOOG gemaakte afspraken.Ingeval HOOG in opdracht van Afnemer binnen de veertien (14) dagen na het verzenden van de in lid 3 van dit artikel genoemde e-mail aanvangt met het verlenen van Diensten, onder meer maar niet daartoe beperkt het aanmaken van
page4image2181727008
page4image2181727264

een Afnemers profiel op de Website en/of het uploaden van door Afnemer geleverde Content, zoals opgenomen in de bevestiging van de gemaakte afspraken, dan heeft Afnemer de daarin opgenomen afspraken en de Algemene Voorwaarden HOOG volledig geaccepteerd.

 1. 5.4  Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van een (1) jaar en eindigt van rechtswege na ommekomst van dat jaar.
 2. 5.5  Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen middels aangetekende brief aan de wederpartij, indien de wederpartij toerekenbaar in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van (een van) de verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen na schriftelijk daartoe te zijn aangemaand (e-mail is voldoende), om binnen die termijn alsnog aan de verplichting te voldoen, de verplichting(en) nakomt. In geval de ingebrekestelling niet de nakoming door de wederpartij als gevolg heeft, is de andere Partij gerechtigd nakoming c.q. schadevergoeding te vorderen.
 3. 5.6  Afnemer is, met uitzondering van het bepaalde in leden 5 en 7 van dit artikel, niet gerechtigd om een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het einde van de looptijd te beëindigen, tenzij Afnemer alle door HOOG hierdoor te lijden schade en/of kosten vergoedt. Deze schade betreft minimaal de vergoeding die Afnemer voor de duur van de Overeenkomst nog aan HOOG verschuldigd is.
 4. 5.7  Onverminderd het in dit artikel in leden 4, 5 en 6 bepaalde is HOOG gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele kosten, schade en rente en onder voorbehoud van rechten:- bij faillissement van Afnemer of een aanvraag daartoe;- bij surseance van betaling van Afnemer of een aanvraag daartoe;- bij onder curatelestelling of overlijden van Afnemer;- bij het op Afnemer van toepassing van zijn van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door Afnemer indienen van een verzoek daartoe;- bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Afnemer;
  – bij boedelafstand door de Afnemer;
  – bij beslag op een of meer vermogenbestandsdelen van de Afnemer; en- indien HOOG bekend wordt met omstandigheden waarmee zij ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet mee bekend was en die omstandigheden van dien aard zijn dat van HOOG niet langer gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst onverkort in stand laat.

6. Aanleveren Content /Vrijwaring

6.1 De (redactionele) verantwoordelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de Website berust bij HOOG.

page5image2105453520
 1. 6.2  HOOG is bevoegd zonder dat nader te specificeren Content te weigeren, in te trekken en/of terug te trekken en/of van haar Website en/of social media te verwijderen, indien de (verdere) openbaarmaking hiervan in strijd zou kunnen komen met de gerechtvaardigde belangen van HOOG en/of derde(n). Als gerechtvaardigd belang wordt in ieder geval beschouwd de strijdigheid van de inhoud van de Content met de toepasselijke wet- en regelgeving (uitspraken van de Reclame Code Commissie en auteurs- en merkrechtelijke aanspraken van derde(n) daaronder begrepen), strijdigheid met de waarheid, de goede smaak en het fatsoen, dan wel strijdigheid met de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig jegens een derde(n).
 2. 6.3  Indien HOOG gebruik maakt van haar bevoegdheid Content te weigeren, in te trekken en/of terug te trekken en/of van haar Website en/of social media te verwijderen, kan zij nimmer aansprakelijk zijn voor de eventueel daaruit door Afnemer en/of een derde(n) voortvloeiende schade. In het geval HOOG op voornoemde gronden, of op basis van een gerechtelijke uitspraak, haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de Afnemer gehouden om de door HOOG hiermee te lijden schade volledig te vergoeden.
 3. 6.4  Rechten en verplichtingen van een Afnemer ter zake de openbaarmaking van Content via de Website zijn strikt persoonlijk en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen en/of afgestaan en/of doorverkocht aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HOOG.
 4. 6.5  Afnemer garandeert dat de door haar aangeleverde Content niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toekomend recht, waaronder begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom, en dat zij bevoegd is om HOOG te machtigen de Content te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen. Daarnaast garandeert Afnemer dat HOOG ook niet op een andere wijze (door derden) zal worden belemmerd in het nakomen van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst.
 5. 6.6  Afnemer garandeert dat de door haar aangeleverde Content op zowel het moment van aanlevering als op het moment van openbaarmaken op de Website en/of social media voldoet aan de eisen welke daaraan worden gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving en/of andere toepasselijke overheidsvoorschriften en/of reclamecodes.
 6. 6.7  Content dient als een digitaal bestand te worden aangeleverd, waarbij de Aanleverprocedure en de Technische Voorschriften in acht worden genomen, zoals die door HOOG zijn vastgesteld en onder meer op de Website zijn gepubliceerd.
 7. 6.8  De Afnemer zorgt voor tijdige aanlevering van de Content tegen de door HOOG gestelde aanleverdatum. In het geval de Content naar de mening van HOOG niet tijdig en/of niet conform de Aanleverprocedure en de Technische Voorschriften wordt aangeleverd, kan HOOG de openbaarmaking van de Content op de Website en/of social media opschorten, dan wel afwijzen, zonder dat zij gehouden kan worden tot vergoeding van enige hierdoor door Afnemer te lijden schade.
 8. 6.9  Afnemer vrijwaart en stelt HOOG schadeloos (alle (juridische) kosten, directe en indirecte schade en rente) voor aanspraken c.q. vorderingen van een derde(n) tot vergoeding van door deze derde(n) geleden directe en indirecte schade die

betrekking heeft op het ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in opdracht van Afnemer door HOOG (doen) openbaren en/of verveelvoudigen van Content.

 1. 6.10  Afnemer garandeert dat alle vergoedingen die verschuldigd zullen zijn of worden aan derden in verband met de door HOOG (doen) openbaren en/of verveelvoudigen van Content (onder meer eventuele aanspraken van collectieve rechtenorganisaties, BUMA/STEMRA en SENA) door haar zijn of worden voldaan, en dat zij voor zover zij aan derde(n) gegevens dient aan te leveren, zij dat tijdig en correct zal doen.
 2. 6.11  Het toevoegen door Afnemer aan de Content van applicaties en/of andere technologieën die gebruikt kunnen worden om gegevens op te slaan c.q. deze te verstrekken/verzenden aan Afnemer is zonder toestemming van HOOG niet toegestaan. Afnemer vrijwaart HOOG voor alle schade (inclusief van overheidswege opgelegde boetes) die ontstaat indien Afnemer handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde.
 3. 6.12  HOOG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens een Afnemer en/of derde(n), indien de Website en/of de social media door technische of andere oorzaken niet of tijdelijk niet toegankelijk is voor bezoekers van de Website en/of social media en/of voor schade veroorzaakt door mogelijke virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera die door een bezoek op en/of gebruik van de Website (en/of social media) en/of door een website waarnaar wordt doorverwezen worden geplaatst op een pc, laptop, tablet, smartphone of andere communicatie- en/of computerapparatuur van Afnemer en/of een derde(n). HOOG spant zich in om dergelijke virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera op de Website zoveel als mogelijk te voorkomen. HOOG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor (het gebruik van) de websites van enige derde (waaronder begrepen die van Afnemer) waarnaar wordt verwezen op de Website.

7. Diensten

 1. 7.1  Het is HOOG toegestaan de Content te gebruiken voor promotionele doeleinden, al dan niet via andere social media. HOOG is niet gerechtigd de Content aan derden door te verkopen. De Content blijft eigendom van de Afnemer, maar gedurende de looptijd van de Overeenkomst verstrekt de Afnemer aan HOOG ten behoeve van de in dit lid genoemde promotionele doeleinden een wereldwijde (sub)licentie voor het gebruik van de Content.
 2. 7.2  De Website bevat verwijzingen naar websites van Afnemers. HOOG is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze websites en/of websites van derden, waaronder het door Afnemers en/of deze derden gevoerde privacy beleid, en heeft hierover evenmin zeggenschap.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom in hun meest volledige omvang op de Diensten (inclusief de Website), alsmede alle toekomstige (individuele) aanvullingen, aanpassingen en/of uitbreidingen daarvan zijn en blijven uitsluitend bij HOOG. De Overeenkomst beoogd op geen enkele wijze een overdracht en HOOG is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Dit betekent dat geen enkele andere partij dan HOOG wereldwijd kan beschikken over

page7image2146351200
page7image2146351456

de intellectuele eigendomsrechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, designs, (computer) animaties c.q. uitwerkingen, computerprogramma’s (software), bronbestanden (broncode(s), communicatie-uitingen, en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten voor zover deze betrekking hebben op de Diensten. Partijen scharen bedrijfsspecifiekeknow how van HOOG eveneens onder de reikwijdte van intellectuele eigendomsrechten zoals in de Overeenkomst geformuleerd.

8.2 De Website en de Content mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOOG worden overgenomen en/of op welke wijze dan ook worden gekopieerd, worden hergebruikt, aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel anderszins openbaar worden gemaakt en/of worden verspreid.

9. Persoonsgegevens en Privacy

 1. 9.1  Persoonsgegevens die als onderdeel van de Overeenkomst (mogelijk) worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven eigendom van HOOG.
 2. 9.2  Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Privacy verklaring van HOOG van toepassing, welke op de Website te raadplegen is.
 3. 9.3  HOOG zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals in de Overeenkomst overeengekomen en draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving tot bescherming van de privacy en veiligheid. Daarbij zal deze verwerking in overeenstemming zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens, de door de Autoriteit Persoonsgegevens meest recent gepubliceerde richtsnoeren en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot beveiliging (en verwerking) van persoonsgegevens.
 4. 9.4  Daarbij zal HOOG zich bij de verwerking van persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van verlies en/of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
 5. 9.5  Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens een onderdeel vormt van hetgeen Partijen in de Overeenkomst afspreken, vrijwaart Afnemer HOOG tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel voor het gebruik en de opdracht tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

10. Overmacht en andere onvoorziene omstandigheden

10.1 HOOG is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

page8image2182928416
page8image2182928672
 1. 10.2  Van overmacht aan de zijde van HOOG is sprake als een externe omstandigheid HOOG verhinderd de Overeenkomst na te komen en zij aldus gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en HOOG dientengevolge niet langer kan worden gehouden haar verplichtingen na te komen.
 2. 10.3  Afnemer heeft in het geval van overmacht geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 3. 10.4  Als een overmacht situatie zoals genoemd in lid 2 van dit artikel zal onder andere maar niet uitsluitend gelden: het geheel of gedeeltelijk niet meer voor de Diensten beschikbaar zijn van de Website en/of social media; oorlog; oorlogsgevaar; mobilisatie; oproer; staat van beleg; werkstakingen; prik- of stiptheidsacties en uitsluiting; een rechtelijke uitspraak; brand en wateroverlast; ongeval of niet beschikbaar zijn van personeel; uitval van elektriciteitsvoorziening; storingen van het internet- en in het computernetwerk, of telecommunicatie infrastructuur; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software en digitale infrastructuur van derden waarvan het gebruik noodzakelijk is voor de te leveren Diensten; tekortkoming van toeleveranciers van HOOG of van andere derden, zoals bijvoorbeeld internet providers, telecom operators, van wiens diensten HOOG mede afhankelijk is voor de uitvoering van haar verplichtingen; en door HOOG onvoorziene problemen die buiten de directe invloedssfeer van haar directie en/of andere leidinggevenden liggen maar die maken dat HOOG wordt verhinderd aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen.
 4. 10.5  Indien sprake is van een overmacht situatie dan is Afnemer bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring (e-mail is voldoende) na achtentwintig (28) dagen te ontbinden.
 5. 10.6  Indien HOOG bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

 1. 11.1  HOOG zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Afnemer haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is HOOG voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. 11.2  Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van HOOG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien haar aantoonbaar een ernstige mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten en indien Afnemer HOOG schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld (bijvoorbeeld door het alsnog plaatsen van de gewenste Content op de Website en/of social media) en HOOG ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 3. 11.3  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
page9image2144091776

HOOG meldt, doch uiterlijk binnen één (1) maand nadat Afnemer met de schade bekend is geworden en/of redelijkerwijs bekend had moeten worden

 1. 11.4  HOOG heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige Dienst(en).
 2. 11.5  HOOG is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade (gevolgschade) van Afnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Afnemer, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van Diensten door HOOG. Daarnaast is vergoeding van indirecte schade (gevolgschade) op basis van gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derde(n), verminking of verlies van data, en verlies van gegevens eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. 11.6  De totale aansprakelijkheid van HOOG jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van uitsluitend directe schade en is in ieder geval beperkt tot het door HOOG aan de Afnemer gefactureerde en door de Afnemer betaalde bedrag voor het verlenen van de Diensten in een periode van één (1) maand voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming. Iedere vordering tot vergoeding van schade vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. 11.7  Behoudens opzet en grove schuld kan HOOG nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade door verlies en/of de beschadiging van een door Afnemer aangeleverde Content en/of ander materiaal.

12. Geheimhouding

 1. 12.1  Partijen erkennen het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van de Overeenkomst en van alle informatie (zowel schriftelijk als mondeling) die hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals maar niet uitsluitend informatie betreffende de organisatie, bedrijfsvoering, financiële en technische zaken, inhoud, oorsprong, niet gepubliceerde tarieven en hun bestemming.
 2. 12.2  Partijen zullen die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden en leggen deze geheimhoudingsverplichting op aan en zijn verantwoordelijk voor de naleving daarvan door hun werknemers en derden die op enigerlei wijze zijn betrokken bij hun activiteiten of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. 12.3  Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de (verlengde) Overeenkomst, als na afloop daarvan. De in dit artikel genoemde verplichting tot geheimhouding geldt ook ten aanzien van eventuele tussen partijen ontstane geschillen en kopieën van de Overeenkomst.

13. Algemene slotbepalingen

13.1 Met uitzondering van het geval dat een der Partijen de zeggenschap (door overdracht – direct of indirect – van haar aandelen dan wel via statutaire bevoegdheden en/of contractuele regelingen van structurele aard) van haar

page10image2143729104
page10image2143729360

onderneming voor meer dan 50% overdraagt aan een derde(n) en/of moeder/ dochter/zuster maatschappij, is het Partijen niet toegestaan hun verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) over te dragen.

 1. 13.2  Alle belastingen die ter zake van de Overeenkomst verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de Afnemer.
 2. 13.3  Op alle Overeenkomst(en) en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) mochten voortvloeien, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.